Јавне набавке
О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – рачунари, за потребе Музичкe школe “Станковић” из Београда ЈН бр. 1.1.3/19 од 21 јуна 2019. године

March 13, 2023

Датум објаве

Сличан садржај…